REGULAMIN

Gabinetu Ortosteo Terapia Holistyczna Piotr Czech

NIP: 8732864678, REGON: 361725522, Nr księgi rejestrowej: 000000216195

§1

Podstawa

 1. Ortosteo Terapia Holistyczna Piotr Czech (dalej zwany „Gabinet”) jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne, terapii manualnej, masażu, chiropraktyki, oraz leczenia osteopatycznego, terapii czaszkowo-krzyżowej i szkoleń (Określone przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej odpowiednim kodem PKD – 86.90.A, 86.90.D, 86.90.E).
 2. Gabinet znajduje się w Tarnowie, 33-100, przy ulicy Żurawia 6.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej http://www.ortosteo.pl oraz jest dostępny dla pacjenta w gablocie przed Gabinetem jak i może być okazany na wyraźne życzenie Pacjenta podczas wizyty w Gabinecie.
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

§3

Cele i zadania

 1. Celem działania Gabinetu jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów poprzez świadczenie usług z zakresu fizjoterapii, terapii manualnej, osteopatii, masażu, chiropraktyki, terapii czaszkowo-krzyżowej przez wykwalifikowany personel.
 2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod/technik terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

§4

Rodzaj działalności leczniczej

 1. W ramach działalności Gabinetu udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące usługi fizjoterapii, terapii manualnej, masażu, osteopatii, chiropraktyki i terapii czaszkowo-krzyżowej.
 2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu.
 3. W pewnych okolicznościach udzielanie świadczeń może odbywać się pod adresem wskazanym przez Pacjenta.

§5


Czas i miejsce świadczenia usług

 1. Gabinet jest otwarty w dniach i godzinach wyświetlanych na stronie internetowej. Wymagane jest uprzednie przez umówienie wizyty, preferowana jest rejestracja online, możliwe jest też umówienie wizyty poprzez kontakt telefoniczny nr. 662 146 344 lub kontakt mailowy w przypadku, gdy organizacyjno-techniczne warunki uniemożliwią rejestrację online.
 2. Miejscem świadczenia usług określa §1 ust. 2.
 3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać praktyki/podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym także praktykę zawodową fizjoterapeutów.

§6

Zasady rezerwacji i odwoływania wizyty

 1. Rezerwacja wizyty możliwa jest poprzez:
  1. rejestrację internetową, dzięki formularzowi kontaktowemu Medfile i lub Znanylekarz, który to znajduje się na stronie internetowej https://www.facebook.com/Ortosteo lub http://www.ortosteo.pl  w zakładce „umów wizytę” dzięki adresowi strony internetowej formularza kontaktowego medfile: https://app.medfile.pl/register/?uuid=6f74b62b-eace-e024-bbd6-b9450eff5405, znany lekarz: https://www.znanylekarz.pl/placowki/ortosteo-terapia-holistyczna
  2. kontakt telefoniczny nr 662 146 344,
  3. kontakt mailowy ortosteokontakt@gmail.com,
 2. Dokonując rezerwacji należy podać Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu oraz nr PESEL. Usługi będą udzielane przez wybranego fizjoterapeutę podczas rezerwacji w terminie, który pacjent wybrał lub został uzgodniony pomiędzy stronami. Rejestrując się na wizytę Pacjent potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu Gabinetu o zmianie co najmniej 24 godziny wcześniej.
 4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem.

§7

Organizacja i przebieg wizyty

 1. Spóźnienie się na wizytę do 15 minut skutkuje skróceniem jej czasu trwania. Spóźnienia przekraczające 15 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane są jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jest jak wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu terapeuta ma prawo zmienić swoje miejsce pobytu lub przyjąć kolejnego pacjenta.
 2. Podczas pierwszej wizyty wykonywane są czynności diagnostyczne (wywiad i badanie przedmiotowe), gdzie terapeuta zapoznaje się z historią problemu oraz kwalifikuje pacjenta/klienta do terapii lub nie. W przypadku pozytywnej kwalifikacji do terapii, określane są hipotezy dotyczące problemu, cel i plan terapii. Sama decyzja terapeuty jest ekspertyzą medyczną, za którą Pacjent zobowiązany jest zapłacić 100% kwoty usługi nawet w przypadku braku jego kwalifikacji do terapii. Opłata za wizyty ustalana jest w zależności od rodzaju usługi/czasu jej trwania i dokonywana jest gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na końcu lub początku wizyty. 
 3. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na jej przeprowadzenie oraz wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych RODO na cele konsultacji terapeutycznej oraz akceptuje niniejszy Regulamin Gabinetu.
 4. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
  1. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty
  2. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta
  3. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry i innych niepożądanych reakcji
  4. jeśli Pacjent jest pod wpływem środków odurzających
 5. Do terapii Pacjent nie rozbiera się bardziej niż wymaga tego zalecenie terapeuty i miejsce zabiegowe
 6. Gabinet prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych, administrowaną przez program/portal Medfile®.
 7. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona po złożeniu odpowiedniego wniosku przez Pacjenta:
  1. Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta
  2. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
  3. innym, upoważnionym podmiotom na podstawie obwiązujących przepisów prawa

§8

Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu
  2. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach
  3. uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania
  4. pełnej dyskrecji jego osoby
  5. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu
  6. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji
 2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:
  1. poinformować personel o aktualnym stanie swojego zdrowia, chorobach współistniejących, urazach, stanach bólowych i innych objawach współistniejących, aktualnych i przebytych schorzeniach/operacjach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii
  2. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na jej dalszy przebieg
  3. przestrzegania zasad higieny osobistej
  4. posiadania stroju sportowego i obuwia zmiennego
  5. przestrzegania zaleceń terapeuty
  6. okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada), dodatkowych wyników badań obrazowych (USG, RTG, MRI itp.), dodatkowych wyników badań laboratoryjnych, jeśli takowe są

UWAGA!

Jakiekolwiek zdarzenia powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o swoim stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Ortosteo Terapia Holistyczna Piotr Czech.

§9


Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Gabinet prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej (jedynie w przypadku, gdy organizacyjno-techniczne warunki uniemożliwią prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej to wyłącznie wtedy jest ona prowadzona w formie papierowej).
 2. Gabinet nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).

§10

Vouchery upominkowe i Bony

 1. W Gabinecie dostępne są okazyjnie vouchery/bony, które można nabyć w siedzibie firmy (§1 ust. 2) na dowolną kwotę.
 2. Voucher/bon można wykorzystać na usługi z oferty Gabinetu.
 3. Voucher/bon realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.
 4. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z vouchera/bonu odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §6 Regulaminu.
 5. Voucher/bon ważny jest 6 miesięcy od daty zakupu.
 6. Voucher/bon nie podlega wymianie na gotówkę/przelew.
 7. Voucher/bon nie łączy się z innymi promocjami/ bonami.

§11

Przepisy porządkowe

 1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu/e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.
 2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.
 3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w §11 ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.
 4. W Gabinecie nie świadczy się usług seksualnych. Jakiekolwiek próby namawiania do nich skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobraniem od Pacjenta opłaty bezzwrotnej w wysokości 100% jej wartości.
 5. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie przedmiotów na terenie obiektu i siedziby Gabinetu §1 ust. 2.
 6. Każdy na terenie obiektu i siedziby (§1 ust. 2), zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i p-poż.

§12


Postanowienia końcowe

 1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad Regulaminu po uprzednim samodzielnym zapoznaniu się z nim np.  w Internecie na stronie http://www.ortosteo.pl, gablocie Gabinetu lub podczas wizyty w Gabinecie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i Cennika.
 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania wizyty w przypadku szybszego rozwiązania problemu z jakim Pacjent się zgłosił lub w przypadku niemożliwości kwalifikacji Pacjenta na terapię z racji przeciwskazań lub w celu poszerzenia diagnostyki problemu.
 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do możliwości anulacji umówionej wizyty nie podając przyczyny ów stanu.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do możliwości zmian czasu pracy (dni pracujących i wymiaru godzin).
 7. Gabinet zastrzega sobie prawo do przełożenia wizyty na inny termin przy wcześniejszym uzgodnieniu z Pacjentem zmiany terminu wizyty lub podjęcia decyzji o jej całkowitej anulacji.
 8. Nagrywanie plików dźwiękowych i wideo (audio/video) w trakcie przebiegu terapii wymaga każdorazowo osobnej zgody ustno-formalnej pracownika Gabinetu i Pacjenta. W przypadku braku zgody nie ma możliwości rejestracji plików dźwiękowych i wideo.
 9. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz niewyrażenie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.
 10. Niniejszy Regulamin widnieje w gablocie przed wejściem do Gabinetu, udostępniony też jest w zakładce „Regulamin” strony interentowej Gabinetu http://www.ortosteo.pl pod nazwą „Regulamin” oraz może zostać przekazany do wglądu podczas wizyty na wyraźne życzenie pacjenta.
 11. Wszystkich korzystających z usług Gabinetu i przebywających na jego terenie obowiązuje niniejszy Regulamin.
 12. Przebywanie na terenie obiektu i siedziby (§1 ust. 2) oraz korzystanie z usług Gabinetu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Wszelkie skargi/wnioski Pacjent może składać na piśmie adres Gabinetu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: ortosteokontakt@gmail.com. Wszystkie skargi/wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

§13

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Obowiązek informacyjny (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) – RODO, O którym Pacjent informowany jest podczas rejestracji i pierwszej wizyty.
 3. Administrowanie dokumentacji medycznej oraz rejestracja internetowa (online), odbywa się głównie przez portal/program Medfile® na których to serwerach są przechowywane dane Pacjenta.

Regulamin obowiązuje od 01.10.2022 roku.